Pełnomocnictwa na najbliższe Walne Zgromadzenie.

12 czerwca 2018

Pełnomocnictwo do reprezentowania Członka Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu powinno być pełnomocnictwem szczególnym, tzn. musi zawierać dane identyfikujące jednoznacznie osobę Członka udzielającego pełnomocnictwa, dane identyfikujące jednoznacznie osobę, dla której pełnomocnictwo zostało udzielone oraz zakres pełnomocnictwa wskazujący wyraźnie na upoważnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku w dniu 16 czerwca 2018 r.

Dla uniknięcia nieporozumień prosimy o skorzystanie ze wzoru pełnomocnictwa – do pobrania w e-kartotece lokalu lub w siedzibie Spółdzielni.

W związku z koniecznością odczytania listy pełnomocnictw bezpośrednio po otwarciu Walnego Zgromadzenia (początek o godzinie 11.00) Osoby dysponujące pełnomocnictwami proszone są o przybycie i rejestrację z odpowiednim wyprzedzeniem.

W celu usprawnienia procedury rejestracji osób dysponujących pełnomocnictwami prosimy o dostarczenie pełnomocnictwa do siedziby Spółdzielni (kancelaria pok. 5) do dnia 15 czerwca 2018 r. (najbliższy piątek) do godziny 12.00 – dla tych pełnomocnictw zostanie sporządzona specjalna lista, co przyspieszy wydawanie pilotów do głosowania.