KOMUNIKAT ZARZĄDU – Wspólnota Mieszkaniowa „Cienista 28”

12 maja 2020

Szanowni Państwo, Właściciele Lokali Nieruchomości Cienista 28!

Spółdzielnia Mieszkaniowa jako Zarządca nieruchomości „Cienista 28” informuje o rozpoczęciu głosowania w sprawie podjęcia uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wspólnota Mieszkaniowa podejmie uchwały w następujących sprawach:

  1. Uchwała nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
  2. Uchwała nr 2 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządcy Wspólnoty za 2019 r. oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium;
  3. Uchwała nr 3 w sprawie: zatwierdzenia wysokości zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną, koszty zarządu hali garażowej i innych składników planu gospodarczo – finansowego oraz przyjęcia planu gospodarczo – finansowego na rok 2020

Pakiety zawierające treści w/w uchwał, wraz z załącznikami zostały zamieszczone w e-kartotekach oraz rozesłane pocztą mailową na adresy, które Zarządca aktualnie posiada w bazie danych. Pakiet zawiera również szczegółową instrukcję w jaki sposób należy głosować.

Głosowanie odbywa się od dnia 12 maja 2020 r. do 25 maja 2020 r.

Uchwały zapadną większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, zgodnie z Art. 23 ust. 2 Ustawy o własności lokali. Z przeprowadzonego głosowania zostanie sporządzony protokół, a o wynikach głosowania Właściciele zostaną poinformowani.

Informujemy jednocześnie, że w przypadku niepodjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia wysokości zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną, koszty zarządu hali garażowej i innych składników planu gospodarczo – finansowego oraz przyjęcia planu gospodarczo – finansowego na rok 2020 Wspólnota Mieszkaniowa od dnia 1 czerwca 2020 roku będzie realizowała zaproponowany plan jako prowizorium budżetowe, aż do momentu, w którym będzie możliwe zwołanie zebrania wspólnoty w trybie Art. 23 ust. 1 Ustawy o własności lokali.