Postępowanie dotyczące na dostawę i instalację wodomierzy z odczytem radiowym

24 maja 2021

Postępowanie dotyczące na dostawę i instalację wodomierzy z odczytem radiowym dla zasobów mieszkaniowych SM „Chełm” w Gdańsku.

Postępowanie przetargowe będzie prowadzone w trybie negocjacji.

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert wstępnych i oczekuje ofert wariantowych, zarówno w zakresie sposobu finansowania zamówienia jak też samego przedmiotu zamówienia.

Łączna ilość wodomierzy do zainstalowania to 7490 sztuk w 3360 lokalach mieszkalnych.

Oferta powinna zawierać wstępną cenę (np. tzw. katalogową) jednego wodomierza oraz łączną cenę wszystkich wodomierzy wraz z całym systemem do monitorowania urządzeń i koniecznego oprogramowania systemu dla takiego wariantu oferty.

Wszystkie ceny powinny być podane w kwotach netto i brutto (z VAT).

Zaproponowane finansowanie może zawierać zarówno jednorazowe rozliczenie finansowe jak i rozliczenia ratalne (np. kredyt kupiecki) czy leasing sprzętu.

Zamawiający w terminie do 18 czerwca 2021r. przeanalizuje złożone wstępne oferty i zgodnie z trybem negocjacji Regulaminu zamówień Spółdzielni zaprosi trzy firmy do negocjacji.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość połączenia postępowania dotyczącego wodomierzy z postępowaniem dotyczącym podzielników kosztów c.o. jeśli przedmiotem zamówienia w zaproszeniu do negocjacji będą zarówno urządzenia pomiarowe jak i system monitoringu z oprogramowaniem.

Wraz z zaproszeniem przesłana zostanie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w której między innymi przekazana zostanie informacja dotycząca przedmiotu i zakresu negocjacji.

Prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny. Żadna ze stron nie będzie mogła bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.

Po negocjacjach Zamawiający zaprosi wykonawców, z którymi je prowadził do złożenia oferty. W zaproszeniu tym Zamawiający zawrze informację o dokonanych zmianach w SIWZ, miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert, obowiązku wniesienia wadium i terminie związania ofertą.