Przetarg na wykonanie usługi napraw nawierzchni dróg

8 marca 2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Chełm" w Gdańsku zawiadamia, że rozpoczęliśmy postępowanie przetargowe w formie zapytania o cenę na wykonanie usługi napraw cząstkowych nawierzchni dróg osiedlowych asfaltem lanym.

Prosimy o podanie ceny za 1 tonę wbudowanej masy asfaltu lanego.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@smchelm.pl do dnia 16.03.2021 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2021 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy.

Należność uregulujemy - po otrzymaniu faktury - przelewem z poniższego konta w Banku PKO BP S.A. nr 88 1020 1811 0000 0102 0014 1820.

Upoważniamy Państwa do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

NIP S.M. "Chełm" 583-000-37-57.