Konkurs ofert w/s najmu lokalu użytkowego

3 grudnia 2019

Zgodnie z Regulaminem najmu lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku, stanowiący załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr. 100/2009 z dnia 12.10.2009 r , NINIEJSZYM, ZARZĄD S.M. „CHEŁM” URUCHAMIA PROCEDURĘ PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT W SPRAWIE NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO:

przy ul. DRAGANA 17/1U - Lokal o powierzchni 28 m2, usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego.

Informacje dotyczące właściciela lokali:

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm”
  ul. Stanisława Worcella 33
  80-809 GDAŃSK-CHEŁM
  Reg. 000833183 NIP 583-000-37-57
 2. numer rachunku bankowego:
  PKO BP S.A. I O/Gdańsk 88 1020 1811 0000 0102 0014 1820
 3. adres strony internetowej Spółdzielni: www.smchelm.pl

Zasady przeprowadzenia konkursu ofert:

 1. miejsce składania ofert: siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” ul. Stanisława Worcella 33 – Gdańsk, kancelaria – pokój nr 5, parter
 2. termin składania ofert w zamkniętych, opieczętowanych kopertach: do 07.01.2020r
 3. wysokość wadium: 10 zł za m2 lokalu, którym oferent jest zainteresowany

Składana oferta powinna być w zamkniętej kopercie, opisanej którego lokalu dotyczy oraz zawierać:

 1. imię, nazwisko, nazwę oferenta i adres
 2. datę sporządzenia oferty
 3. oferowaną cenę netto za 1 m2 wynajmowanej powierzchni
 4. proponowane przeznaczenie lokalu
 5. termin związania ofertą zgodny z terminem wskazanym w ogłoszeniu tj. 07.01.2020r
 6. w przypadku osoby fizycznej, zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej NIP i Regon, zaś w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - odpis z KRS, Regon, NIP
 7. kserokopię dowodu wpłaty wadium
 8. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń

Tryb wyboru najemcy lokalu użytkowego:

 1. wszystkie oferty zostają zarejestrowane w książce korespondencji i przekazane pracownikowi Działu Handlu i Usług celem sprawdzenia kompletności złożonych ofert.
 2. kierownik Działu Handlu i Usług przekazuje wszystkie oferty Zarządowi ze swoją rekomendacją najkorzystniejszej oferty dla Spółdzielni. Zarząd dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, kierując się przede wszystkim ceną ( stawką czynszu ) oraz innymi warunkami najmu, w tym planowanym przeznaczeniem – zaproponowanymi w ofercie.
 3. Informacja o wyborze Najemcy na lokal użytkowy, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni oraz na stronie internetowej.

UWAGA !

Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert oraz prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

IMG_20191202_110933_2IMG_20191202_110946_5 IMG_20191202_111027_4IMG_20191202_111109_8 IMG_20191202_111447_5IMG_20191202_111504_1